L’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE) és un terme genèric i es refereix a qualsevol situació educativa en què una llengua addicional, no utilitzada freqüentment, s’utilitza per a l’ensenyament d’assignatures diferents de la llengua.

Aquest mètode es basa en aplicar la llengua que es vol aprendre a classes de matèries comuns, no només a l’aprenentatge d’aquesta llengua des del punt de vista lingüístic.

Aquest mètode aposta per aplicar l’anglès en l’estudi matèries comuns. No només s’ha d’aprendre un idioma com l’anglès d’una manera aïllada sinó que s’ha d’utilitzar també en matèries troncals.

Aquest terme va ser utilitzat per primera vegada el 1994 per David Marsh per descriure un corrent de la lingüística aplicada que considera que es produeix un èxit més gran en l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través de matèries comunes. La metodologia AICLE és un dels enfocaments principals i més sòlids en el panorama educatiu bilingüe.

Quins beneficis hi ha en l’aplicació de AICLE?

  1. Proporciona als alumnes oportunitats per desenvolupar un alt grau de competència o habilitats al llenguatge. Això, passa perquè estan constantment exposats a l’idioma en utilitzar-lo en interaccions i en el llenguatge funcional acadèmic específic.
  2. Ajuda a crear contingut nou. Aquesta metodologia s’assegura que el llenguatge i el contingut s’incloguin a l’aprenentatge i que es dissenyin activitats que incentivin els estudiants a fer servir l’idioma estranger que està aprenent per obtenir informació i fer-la servir per negociar o per construir coneixement. El resultat és que els estudiants poden crear contingut nou.
  3. Fomenta la col·laboració i el coneixement de la cultura. En implementar la metodologia AICLE es porta el món real perquè es parla de temes rellevants de les comunitats on viuen els estudiants.

A més, incrementa el coneixement que tenen els alumnes sobre el seu ambient social i cultural. Gràcies a això s’incrementa la motivació i la implicació dels estudiants perquè poden utilitzar els coneixements que adquireixen a classes al seu dia a dia.

  • Millora el pensament crític i la consciència cognitiva. AICLE s’enfoca al desenvolupament d’habilitats receptives i productives per augmentar el nivell d’anàlisi i de creativitat als estudiants.

Per això es dissenyen tasques que ajudin els alumnes a recordar el contingut i s’utilitzen preguntes com les clàssiques què, qui, quan, on, etc. Així mateix, s’utilitzen tècniques com les del resum, la inferència o l’organització d’informació, ja que ajuden a entendre i recordar el contingut.

En el curs de formació sobre la metodologia CLIL que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següent objectius:

  • Conèixer les principals metodologies, avantatges i reptes que comporta l’ensenyament bilingüe.
  • Conèixer i comparar els diferents models i programes d’educació bilingüe.
  • Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor bilingüe efectiu.
  • Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals de l’alumne en un context bilingüe.
  • Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa bilingüe quant a organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors.
  • Conèixer la figura de l’auxiliar de conversa, comprendre el seu valor com a eina d’aprenentatge i veure exemples de com integrar aquest recurs de forma efectiva en un pla bilingüe.

Escriu el teu comentari